Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Brandsikkerhed på danske teaterscener

Anmeldelse af teaterforestilling til brandvæsenet

Enhver teaterforestilling i Danmark skal anmeldes til brandvæsenet med oplysninger om en række praktiske forhold. Dette gælder uanset forestillingens størrelse, og hvad enten det drejer sig om professionelt teater eller amatørteater. Anmeldelsen sker ved udfyldelse af en formular, der indsendes til brandvæsenet senest 3 hverdage før en ny forestilling, med oplysninger om:

 • Hvornår forestillingen finder sted
 • Hvornår brandvæsenet kan komme forbi og foretage eftersyn og afprøvning af dekorationer (skal ske senest dagen før første forestilling)
 • Antal bagstykker og sætstykker
 • Eventuelle ekstra for- og mellemtæpper
 • Hvilken type materialer, dekorationer er lavet af
 • Hvornår og hvorledes dekorationer er imprægneret mod brand
 • Hvorvidt dekorationer tidligere er efterset og tjekket af brandvæsenet
 • Hvilke andre effekter af brandmæssig interesse, der bruges i forestillingen, såsom:
 • Levende lys, fakler, skydevåben, kunstig røg, anden ikke-elektrisk belysning, "bål", gran, halm, skumplast, tobaksrygning o.l.

Desuden skal brandvæsenet oplyses om:

 • Navn på den installatør, der udfører og/eller kontrollerer evt. interimistiske elinstallationer
 • Interimistiske omklædningsrum, ud over de i forvejen godkendte
 • Om der skal udsættes brandvagt
 • Øvrige særlige forhold

Brandvæsenet skal godkende bandsikkerheden omkring forestillingen. Flere gentagelser af samme forestillinger kan anmeldes på samme ansøgning.

Pladsfordelingsplan

For teaterlokaler til flere end 150 personer gælder en række specifikke forskrifter for pladsfordeling, flugtveje og gangarealer. Ved lokaler til færre end 150 personer foretager brandvæsenet en individuel vurdering af, om hvilke krav der skal stilles til brandsikkerheden.

Det maksimale antal personer, som gives adgang til lokalerne, må højst svare til den samlede bredde af flugtvejene (herunder døre), målt på det smalleste sted, således at 1 person svarer til 1 cm flugtvejsbredde.

Opstilling af stole, borde og andet inventar – herunder publikumsbarrierer – i forsamlingslokaler skal være i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendt pladsfordelingsplan.

Pladsfordelingsplanen kan udarbejdes som sort-hvid tegning eller i farver. Planen skal – ud over inventaropstilling – vise samtlige flugtveje (inkl. frie gangarealer i lokalet) helt til terræn i det fri.

Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling. Et eksemplar af den aktuelle plan, forsynet med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelsespåtegning, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted i eller ved teaterlokalet. På samme sted skal der forefindes tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) underskrevne godkendelse, medmindre dette fremgår af den ophængte pladsfordelingsplan.

Stolerækker

Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper på mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke kan forrykkes. Afstanden mellem rækkerne (regnet fra stoleryg til stoleryg) skal være mindst 80 cm, og de enkelte sæders bredde skal være mindst 50 cm (eller centerafstanden fra stolemidte til stolemidte skal være mindst 50 cm ved sammenkoblede stole).

Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12. 

Antallet af rækker uden afbrydelse af et frit gangareal af en bredde på mindst 2 m for bænke og sammenkoblede stole og 1,3 m for fastgjorte stole må ikke overstige 20.

Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange.

Ved stole- og bordopstilling skal der udlægges frie gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til lokalets udgange.

Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at de frie gangarealers og flugtvejenes benyttelse ikke hindres.

Midlertidigt opstillede scener

Scenegulvets størrelse må ikke overstige 35 m. Der kan dog dispenseres her fra af brandvæsenet, hvis det vurderes forsvarligt i brandsikkerhedsmæssigt henseende.

Enhver ny benyttelse af en scene til teaterforestillinger og lignende arrangementer, hvorunder der anvendes kulisser og dekorationer m.v., skal anmeldes til brandvæsenet senest 3 hverdage før arrangementet. Dette gælder ikke for scener benyttet som tribune ved fx foredrag, underholdning eller lignende og uden anvendelse af kulisser, dekorationer m.v.

Materialekrav til dekorationer og scene

Siden 2002 har der været indført fælles europæiske brandklasser, der danner grundlag for dokumentation af byggevarers brandtekniske egenskaber. Brandvæsenet baserer sine vurderinger af scenetekniske og bygningsmæssige forhold på de europæiske brandklassers betegnelser.

Af specifikke krav til udsmykning og scenografi på teatre gælder følgende retningslinjer:

 • Til udsmykning af lokaler og til fremstilling og beklædning af stande m.v. må der ikke benyttes materialer, der er ringere end klasse K1 10 D-s2,d2 som fx 9 mm spånplade med densitet mindst 600 kg/m3, 9 mm træfiberplade med densitet mindst 600 kg/m3 eller 9 mm krydsfinerplade med densitet mindst 500 kg/m3.
 • Polstrede møbler skal opfylde kravene for antændelighed i EN 1021-1 (brandtest af antændelighed).
 • For-, mellem- og bagtæpper skal mindst svare til materiale af klasse D-s2,d2.
 • Kulisser, sætstykker, dekorationer m.v. skal udføres af materialer svarende til klasse D-s2,d2, som fx gipsplader, krydsfinerplader, spånplader, hårde træfiberplader o.l. eller papir, tekstiler eller tilsvarende letantændelige materialer, der er brandimprægneret således, at materialerne svarer til klasse D-s2,d2.
 • Opskummede eller ekspanderede plastmaterialer eller andre materialer, der i brandmæssig henseende kan sidestilles hermed, må ikke benyttes, medmindre der træffes særlige foranstaltninger til sikring mod antændelse, fx ved påsprøjtning af puds- eller gipslag i mindst 5 mm tykkelse på alle overflader.
 • Levende lys eller anden form for åben ild må IKKE anvendes.
 • Rum under scenen skal holdes fri for brændbart oplag og være rengjort.

Brandvæsenet kan tillade afvigelser fra ovennævnte bestemmelser, såfremt det kan anses for at være forsvarligt i brandmæssig henseende og i det omfang, det er foreneligt med Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning. 

Teatervagtuddannelse

Københavns Brandvæsen tilbyder et 8-timers kursus teatermedarbejdere, der skal indgå som beredskabs- og scenevagt ved arrangementer og i teatrets daglige brandberedskab, og derfor skal kende til lovgivningen og scenebestemmelser for teaterberedskabet, samt kunne tage hånd om forskellige installationer og situationer specifikke for teatre. Kontakt Københavns Brandvæsens Uddannelsescenter for nærmere information på telefon 33 43 13 60 eller e-mail reu-kb@okf.kk.dk

Kilde: Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker (2008) og Marcello Francati, Brandinspektør og Områdeleder, Københavns Brandvæsen, Forebyggelsesafdelingen

Pyroteknik

Pyrotekniske artikler er defineret som artikler indeholdende stoffer, der har til formål at lave en effekt af varme, lys, lyd, gas, røg eller en kombination af disse, ved en forbrændingsproces, som afgiver varme eller energi. Herunder kategoriseres scenefyrværkeri som pyrotekniske artikler, der er beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug.

Håndtering og affyring af nogle pyrotekniske artikler kræver tilladelse i form af et bevis for gennemført uddannelse som scenefyrværker for afvikleren. Uddannelsen som scenefyrværker udbydes som et todageskursus i Esbjerg to gange om året. Læs mere om uddannelsen som scenefyrværker her.

Scenefyrværkeri er inddelt i kategorierne T1 og T2 (EU-standarder). Kategorien T1 dækker over scenefyrværkeri med lav risiko, man må affyre uden scenefyrværkeruddannelse. Kategori T2 betegner scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Link til bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Om kompas1      Kontakt os      Downloads