Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Scenetekniske forholdsregler

Der er en række scenetekniske forhold, eventuelle scenografiske konstruktioner mv., som man skal søge forudgående tilladelse til, eller som lovgivningen retter forbud imod. I denne sektion kan du orientere dig om en række forhold, du kan komme ud for at skulle træffe forholdsregler omkring.

Våben på scenen

Af Svend Erik Steenfeldt, politiassistent

Det er forbudt uden politiets tilladelse at erhverve sig, besidde, bære eller anvende skydevåben, knive samt andre særlige farlige våben. Ved anvendelse af signal- og blankvåben på scenen skal der derfor indhentes våbentilladelser til brug, opbevaring og transport. Våbentilladelser og dispensationer indhentes hos den lokale politikreds.

Det er typisk regissøren på teatret, der får våbentilladelsen, som enten kan gives til en enkelt forestilling eller som en 5-årig tilladelse, hvis teatret ofte anvender våbenet. I de fleste tilfælde lejer man et våben til en bestemt forestilling, og tilladelsen tilrettes til både tid og sted.

Efter våbenbekendtgørelsens § 17 må man kun overlade fx signalvåben til personer, der enten har en tilladelse eller en dispensation. Derfor skal der ansøges om dispensation til alt personale, herunder skuespillere, som skal håndtere våbenet. Dispensationen gælder kun for den enkelte produktion. Dispensation fra våbenbekendtgørelsens §17 (krav om våbentilladelse til signalvåben) kan iflg. våbencirkulære nr. 8, §17 netop gives med henblik på overladelse af et våben til personer, der skal anvende det i forbindelse med teater- og filmproduktion mv.

I forbindelse med turné er man faktisk nødt til at søge dispensationer i hver enkelt politikreds, da tilladelsen ikke kan udstedes centralt og gælde i hele landet. Dette gælder også, selvom teatret har en løbende 5-årig tilladelse.

Med hensyn til blankvåben (sværd mm.) skal alle have deres egen våbentilladelse, og der gives ikke dispensation herfra. Både teatret og skuespillere mv. skal indhente særskilte våbentilladelser til anvendelse og opbevaring af blankvåben. Herudover gælder samme principper som for signalvåben.

Hvis man skal føre våben ud af landet i forbindelse med udenlandsk turnébrug, skal man ansøge om udførselstilladelse. I det pågældende land skal der ansøges om separat våbentilladelse.

Med hensyn til blankvåben (sværd mm) kan man ikke få dispensation. Her skal alle have deres egen våbentilladelse, både teater og skuespillere, men ellers er principperne de samme som med signalvåben.

Yderligere information om våbentilladelser og dispensation findes på politi.dk/borgerservice, Download blanket til ansøgning om våbentilladelse (P704-01) nederst på denne side.

Læs mere om:

Politiets retningslinjer for våbentilladelser

Våbenbekendtgørelsens fulde lovtekst

Den danske knivlov

Danmark har måske verdens mest restriktive lov omkring knive, herunder multifunktionsværktøjer. Teknisk personale, der bærer lommekniv eller multifunktionsværktøj i forbindelse med arbejdet, bør derfor orientere sig om den danske våbenlovgivnings bestemmelser. Knive er omfattet af våbenlovens §4, stk. 1, der i hovedtræk bekendtgør, at:

  • Enhåndsbetjente knive er ulovlige
  • Det er ulovligt at medtage knive, hvor bladet er over 7 cm langt og/eller låsbart, på offentlige steder uden et anerkendelsesværdigt formål. Anerkendelsesværdige formål omfatter erhvervsudøvelse, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse og anden lovlig fritidsaktivitet, hvor kniven skal anvendes. Dette gælder også transport direkte til og fra nævnte aktiviteter. 
  • Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm. Dolke og knive er dog undtaget herfra, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning. Det er en betingelse, at de nævnte knive er udformet til den nævnte brug, og knivene må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Strafferammen for ulovlig besiddelse af knive, undtagen foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position, er op til 14 dages ubetinget fængsel. For en førstegangsforseelse vil man blive pålagt en bøde på op til 5.000 kr.

Link til våbenloven (Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer).

 

Andre scenetekniske forhold

Her følger nogle korte nedslag på andre scenetekniske forhold, man bør være særligt opmærksom på. Du kan orientere dig om personflyvning, frekvenser for trådløst udstyr, pyroteknik og brug af roterende blink.

Personflyvning

Hvis der indgår personflyvning eller andre hængepunkter, som skal bære mennesker, i forestillingen, er det først og fremmest vigtigt at gå i dialog med spillestedet om det så tidligt i processen som muligt. Afklar hvilke krav spillestedet stiller til udstyr og etablering, de evt. lovmæssige krav til materialets brudstyrke og vægttolerance og om det evt. er nødvendigt at konsultere en bygningssagkyndig el.lign. fagperson.

Materialer til løft og hejsning i øvrigt skal bære tydelige informationer om højst tilladte belastning. Man bør kun anvende grej, der er mærket med betegnelserne SWL eller WLL om højst tilladte belastning.

Jf. i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Kilde: Arbejdstilsynet

Frekvenser for trådløst udstyr

I Danmark kan man frit benytte følgende frekvensområder til trådløse mikrofoner, In-Ear monitors mv. uden tilladelse:

823-831 MHz
863-865 MHz
470-790 MHz (ledige ”huller”)

Fra og med 2013 er frekvensområdet 800-820 MHz overgået til trådløst netværk i hele EU og må derfor ikke længere anvendes. For området 470-790 MHz gælder det desuden, at tv-transmission har prioritet over trådløse mikrofoner.

Nærmere vejledninger om brug af trådløst lydudstyr findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Ledige frekvenser i området 470-790 MHz kan søges frem ved at spørge til en given landsdel eller by med dette værktøj


Man kan også hente oplysninger om ledige frekvenser via denne gratis app:
Download til iPhone
Download til Android

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Pyroteknik

Pyrotekniske artikler er defineret som artikler indeholdende stoffer, der har til formål at lave en effekt af varme, lys, lyd, gas, røg eller en kombination af disse, ved en forbrændingsproces, som afgiver varme eller energi. Herunder kategoriseres scenefyrværkeri som pyrotekniske artikler, der er beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug.

Håndtering og affyring af nogle pyrotekniske artikler kræver tilladelse i form af et bevis for gennemført uddannelse som scenefyrværker for afvikleren. Uddannelsen som scenefyrværker udbydes som et todageskursus i Esbjerg to gange om året.

Læs mere om scenefyrværkeruddannelsen.

Scenefyrværkeri er inddelt i kategorierne T1 og T2 (EU-standarder). Kategorien T1 dækker over scenefyrværkeri med lav risiko, man må affyre uden scenefyrværkeruddannelse. Kategori T2 betegner scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Link til bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen 

Brug af roterende blinklys

Blåt roterende blink skal altid anvendes med stor omtanke, da det ikke må kunne forveksles med et udrykningskøretøj. Det er derfor udelukkende tilladt at benytte blåt roterende blink indendørs. Enhver udendørs brug i offentlige sammenhænge er ifølge dansk lovgivning forbudt.

Rød, gul og orange roterende blink kan frit benyttes både indendørs og udendørs. Der skal dog tages hensyn til, at disse blink altid signalerer, at man skal være opmærksom på fare eller kritiske situationer.

Kilde: Vejdirektoratet 

Om kompas1      Kontakt os      Downloads