Selskabsformer til teaterproduktion og co-produktion

Af Inge Nilsson, Skatte Inform

Her følger en oversigt over de mulige selskabsformer, man som teater kan organisere sig under, og som eksempelvis kan oprettes i forbindelse med co-produktionsvirksomhed mellem to organisationer. Du kan særligt finde informationer om de skatteforhold, der gør sig gældende for de forskellige selskabsformer.

Produktionsselskabet kan være oprettet i forskellige former, eksempelvis som foreninger, kapitalselskaber, faste driftssteder, interessentskaber eller joint ventures. Hvordan der sker beskatning er forskellig for de forskellige typer af enheder.

Interessentselskaber og partnerselskaber

Disse selskabstyper er transparente således, at beskatning sker direkte hos ejerne, og altså ikke af selskabet selv. Selskabet kan derfor godt være hjemmehørende i Danmark ved at være registreret i eller have ledelsens sæde i Danmark, men have svenske ejere. Herved sker der som udgangspunkt kildelandsbeskatning i Danmark, og den fulde skattepligt sker hos ejerne med kreditlempelse for kildelandsbeskatningen. Selskabet skal overholde de danske regler i andre sammenhænge såsom moms, lønindeholdelse mv. 

Joint ventures

I forbindelse med co-produktioner kan der være flere selskaber fra forskellige lande, der går sammen om at lave en forestilling. Dette kan blandt andet gøres ved at lave et joint venture. Sådan et joint venture vil på samme måde som interessentskaber være transparent, dvs. beskatningen sker direkte hos ejerne. Der skal således ske beskatning i kildelandet plus i det land, hvor ejeren er hjemmehørende. Der gives lempelse i hjemlandet for kildelandsbeskatning jævnfør ovenfor under interessentskaber, partnerselskaber.

Selve selskabet, som står for teateropsætningen, vil være skattepligtig af overskud eller underskud, der direkte kan henføres til det faste driftssted i Danmark. Da joint ventureselskabet er transparent vil de to kapitalselskaber (co-producerende teatre) skulle medtage underskud/overskud i selskabernes skattepligtige indkomst efter de interne regler i henholdsvis Sverige og Danmark efter deres respektive ejerandele.
Det vil være joint ventureselskabet i Danmark, som står for at ansætte og hyre medarbejdere og leverandører. Ligeledes skal joint ventureselskabet indeholde kildeskat af lønudbetalinger, indberette løn og afregne moms.

Kapitalselskaber og foreninger

Selskaber eller erhvervsdrivende foreninger beskattes i det land, hvor selskabet eller foreningen er hjemmehørende. Dette vil være, hvor selskabet er registreret, eller hvorfra den daglige ledelse foregår. Derudover kan der ske kildelandsbeskatning til det land, hvor selskabet driver virksomhed med fast driftssted. Der kan ske udlodning af udbytte til ejerne eller til foreningens vedtægtsbestemte formål.

Der findes også foreninger, som ikke er erhvervsdrivende. Kontingenter indbetalt af foreningens medlemmer vil ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Disse foreninger vil som udgangspunkt være skattefrie og skal således ikke indlevere selvangivelse. Hvorvidt en forening er erhvervsdrivende eller ej bør undersøges nærmere i den konkrete sag.

Produktionsselskabers skatteforhold

Selskabsskat

I modsætning til personer beskattes selskaber i Danmark efter territorialprincippet. Det vil sige, at selskabets aktiviteter kun beskattes i Danmark, hvis virksomheden drives med fast driftssted i Danmark. Således vil et dansk kapitalselskab kun blive beskattet i Danmark af overskud fra teatervirksomhed, der drives med fast driftssted i Danmark. Hvis det faste driftssted er i Sverige eller Norge, kan Danmark ikke beskatte overskuddet fra denne aktivitet.

  • Selskabsskatteprocenten i Danmark er 24,5 % i 2014
  • Selskabsskatteprocenten i Sverige er 22 % i 2014
  • Selskabsskatteprocenten i Norge er 27 % i 2014

Indberetningspligt

Hvis du har ansatte i et pågældende land, har du pligt til at tilmelde dig som arbejdsgiver i landet, hvis du har fast driftssted. Du skal indeholde og indberette skat af de ansattes indkomst i virksomheden. 

Hvis du ikke har fast driftssted, skal du ikke indeholde skat i de ansattes løn. De skal selv sørge for at indbetale skat af indkomsten. 

For virksomheder med fast driftssted, som har ansatte, er der indberetningspligt i forhold til indeholdelse og betaling af kildeskat samt indberetning af løn, personalegoder, herunder skattefrie godtgørelser mv. Arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at skulle indeholde kildeskat af lønindkomst og afregne beløbet til skattemyndighederne. Hvor meget der skal indeholdes, afhænger af den enkelte lønmodtagers skatteoplysninger.

Gældende regler og frister finder du for de forskellige lande på Nordisk eTax

Manglende oplysninger kan i alle de nordiske lande medføre gebyr eller administrativ bøde og ansvar for skatter og afgifter, som den der har fået kontrakten, ikke har betalt. Bøderne er forholdsvis store, og vi må derfor anbefale, at regler om indberetning undersøges nærmere, eventuelt ved brug af rådgiver.

Yderligere information om indberetning kan findes på SKATs hjemmeside.

Momspligt

De danske momsregler fritager moms på kunstnerisk virksomhed. Dette begreb omfatter dog ikke arrangører af teaterforestillinger. Produktionsselskabet, som står for opsætning af produktionen, vil skulle fakturere for sine ydelser med moms. Eksempelvis vil entreindtægter være belagt med moms. Heraf følger at produktionsvirksomheden også har fradrag for moms af momspligtige køb.

  • Momssatsen i Danmark er 25 %
  • Momssatsen i Sverige er sammensat af en normalsats på 25 %, en reduceret sats på 12 % på bl.a. fødevarer, restaurant/catering og befordring og en reduceret sats på 6 % på entrebilletter, bøger og tidsskrifter
  • Momssatsen i Norge er sammensat af en normalsats på 25 %, en reduceret sats på 15 % på fødevarer og en reduceret sats på 8 % på biografbilletter og persontransport. 
Om kompas1      Kontakt os      Downloads