Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Ansættelsesforhold i Danmark

Af Redaktionen på baggrund af kilder fra TL, TIO, KBHT

Overenskomster mellem teatre og fagforbund

Vi anbefaler, at man som uafhængigt projektstøttet teater forholder sig til fagforbundenes overenskomster med TIO – Teatrenes Interesseorganisation, der i øvrigt varetager Egnsteatrenes og de små storbyteatres interesser. 

Den danske teaterbranches fagforbund

Teknisk Landsforbund (TL): Organiserer teknisk og administrativt personale

Dansk Skuespillerforbund (DS): Organiserer skuespillere, operasangere, dansere og koreografer

Danske Dramatikere (DD): Organiserer teater-, radio-, tv- og filmdramatikere samt librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik

Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS): Organiserer instruktører

Sammenslutningen af Danske Scenografer (SDS): Organiserer scenografer, production designere, lysdesignere, udstillings- og rumdesignere samt kostumedesignere

Download overenskomster nederst på siden.

Danske Dramatikere, Foreningen af Danske Sceneinstruktører og Sammenslutningen af Danske Scenografer har ingen eksisterende overenskomst med Det Københavnske Teatersamarbejde. 

Ud over fagforbundene findes der en række brancherelaterede interesseorganisationer og foreninger. Desuden har sceneinstruktørerne og dramatikerne de fællesnordiske sammenslutninger Nordiske Sceninstruktørers Råd og Nordic Writer’s Guild, der begge vejleder hhv. skandinaviske instruktører og dramatikere i forhold til arbejde i andre nordiske lande. 

Links til andre relevante organisationer og sammenslutninger

Foreningen af Danske Dramatuger - interesseorganisation uden overenskomster på teaterområdet. Dramaturgerne hører herudover under akademikernes fagforbund og a-kasser.

Dansk Komponistforening

Dansk Artist Forbund - DAF organiserer musikere, cirkusartister, akrobater og gøglere, som også i vidt omfang finder beskæftigelse på teatrene. DAF har dog ikke indgået overenskomster på teaterområdet.

Uafhængige Scenekunstnere

Danske Designere

Ophavsretsforvaltning

CopyDan (CopyDan’s retningslinjer for ophavsret ligger til grund for fagforbundene Danske Dramatikeres, Foreningen af Danske Sceneinstruktørers og Scenografernes ophavsretsforvaltning)

KODA (komponisternes ophavsretsforvaltning)


Gramex (ophavsretsforvaltning af indspillet musik)


Scenografernes ophavsretsforvaltning

Lysfonden – lysdesignernes ophavsretsforvaltning

Uafhængige projektstøttede teatre og selvstændige scenekunstnere er ikke sædvanligvis underlagt forbundenes overenskomster, men det anbefales, at man henter vejledning hos disse ved indgåelse af løn- og kontraktmæssige forhold. 

Guide til regler på turnéområdet

Alle overenskomster er underlagt arbejdsmiljølovgivningen og den danske lovgivning i øvrigt. Her følger en række overenskomst- og lovmæssige retningslinjer, som er vigtige at kende til, når man ansætter turnépersonale.

Arbejdstid og overarbejde

Ved turnéstart defineres arbejdstiden som påbegyndt, når den ansatte møder ind på arbejdspladsen eller det aftalte afgangssted. Hvis det logistisk set er mere hensigtsmæssigt, at medarbejderen starter turnéen fra sin bopælsadresse, betragtes arbejdet som påbegyndt, når hjemmet forlades. Der bør indgås nærmere aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, evt. i kontrakten.

Under turné afholdes arbejdstiden på den midlertidige arbejdsplads under samme vilkår som på faste arbejdssteder. Dvs. arbejdstiden defineres først som påbegyndt, når man er mødt ind på spillestedet.

En arbejdsdag på turné er iflg. TIO’s overenskomster defineret som minimum 7,4 timer, uanset om den reelle arbejdstid er kortere. Overarbejde aflønnes på normale vilkår, og alt arbejde i tidsrummet kl. 24:00-06:00 betragtes som overarbejde.

Bemærk desuden den såkaldte 48 timers regel, som fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højest må udgøre 48 timer i gennemsnit per uge inklusive overarbejde. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger. Denne regel stammer oprindeligt fra EU´s arbejdstidsdirektiv.

Hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, skal der ifølge EU’s arbejdsdirektiv indlægges pauser i arbejdsdagen. Pauser mellem to arbejdsperioder defineres som arbejdstid, hvis de iht. TIO’s overenskomster er af under 3 timers varighed og iht. KBHT’s overenskomst under 2 timers varighed.

Download EU’s arbejdstidsdirektiv nederst på siden.

Hviletidsbestemmelser

For alle ansættelsesforhold gælder arbejdsmiljølovens § 50 om, at arbejdstiden skal tilrettelægges sådan, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer – i daglige tale kaldet 11-timersreglen. Der kan iflg. overenskomsten mellem TL og TIO (Bilag 4: Turneaftale) dispenseres fra reglen med nedsættelse af hviletiden til 8 timer op til 3 gange pr. måned. Der kan undtagelsesvis dispenseres yderligere ifm., at spillestederne skifter fra en landsdel til en anden.

Iflg. Arbejdsmiljølovens § 51 skal ansatte inden for hver periode på 7 døgn som minimum have et fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Ved arbejde, der er nødvendigt for at bevare værdier, kan det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende frihed senere, når det er nødvendigt for at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion (turnéarbejde kan defineres som sådan). Derfor kan turnéperioden iflg. TIO’s overenskomster tilrettelægges således, at der inden for en periode på 14 dage skal gives 2 fridøgn med maksimalt 7 døgn imellem hver, men med mulighed på dispensation, hvorefter der må gå op til 12 døgn mellem 2 fridøgn. Dispensation opnås ved fremlæggelse for Teknisk Landsforbund. Inden for denne 12-døgnsperiode må der maksimalt være 7 opstillinger. Første 7-døgnsperiode regnes fra sidste fridag inden turnéperiodens start.

Om fridøgnets geografiske forhold er der ingen retningslinjer, hverken i Arbejdsmiljøloven eller fra fagforbundenes side. Dvs. man har som ansat ikke krav på hjemtransport på overliggerdage. Undtaget herfra er, hvis man afspadserer overarbejde under turné. Her er arbejdsgiveren forpligtet til at betale rejse til og fra hjemmet, og rejsetiden betragtes som arbejdstid.

Udgifter forbundet med turnévirksomhed

Alle udgifter i forbindelse med teatrets turnévirksomhed afholdes af teatret. Ved turnévirksomhed forstås forestillinger, der spilles uden for teatrets hjemmekommune. Teatret er, hvis den ansatte ønsker det, forpligtet til at sørge for hotelophold under turné.

Diæter og forplejning

TIO og KBHT forholder sig til hhv. Ligningsrådets gældende satser og Statens satser for tjenesterejser som grundlag for diættaksten. I 2014 er højeste skattefri diætsats 464 kr./døgn. Hvis forplejningen eller dele af den dækkes af arbejdsgiver, udbetales en procentreduceret diætsats. Reduktionen af døgnsatsen beregnes således:

Morgenmad 15 %, frokost 30 %, aftensmad 30 %.

Hvis arbejdsgiveren stiller alle måltider til rådighed, kan man skattefrit udbetale 25 % af diætsatsen til småfornødenheder.

Pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage udbetales der 1/24 af satsen, dvs. 19,33 kr./time.

Det fremgår desuden af Dansk Skuespillerforbunds overenskomster, at der ved éndagsturnéer enten skal ydes forplejning med refusion af ”udlæg efter regning”-princippet eller ydes et tillæg til lønnen på 1/24 af diætsatsen pr. time. Tillægget er i så fald ikke skattefrit, da rejsen ikke overstiger 24 timer.

Skatterådet kan forhøje den generelle godtgørelsessats for kost og småfornødenheder for rejser i lande, hvor leveomkostningerne er væsentligt højere end i Danmark.

Der kan ikke udbetales skattefri diæter til personer, der modtager honorarer i form af B-indkomst. Disse personer kan i stedet tage fradrag i den skattepligtige personlige indkomst med dokumenterede faktiske udgifter.

Hvis logi ikke dækkes af arbejdsgiveren, eller der stilles frit logi til rådighed, kan der ydes skattefri rejsegodtgørelse til logi på 199 kr./døgn.

Der kan kun udbetales skattefri rejsegodtgørelser for rejser med en varighed på over 24 timer.

Hvis de faktiske udgifter overstiger en udbetalt skattefri rejsegodtgørelse, kan lønmodtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, som de dokumenterede, faktiske udgifter overstiger den modtagne rejsegodtgørelse.

Det skattefri fradrag for rejseudgifter er i 2014 begrænset til 25.500 kr. pr. år.

Der kan også udbetales skattefrie rejsegodtgørelser ved arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. Den udenlandske arbejdsgiver skal iagttage de samme krav til kontrol m.v. til udbetaling af godtgørelserne som en dansk arbejdsgiver.

Arbejdstid under transport

Transport til eller mellem turnésteder betragtes som arbejdstid for alle ansatte uanset jobfunktion.

Køre- og hviletidsregler

Der er en række lovbestemte regler for kørsel med tunge køretøjer (over 3500 kg), man skal være opmærksom på. Den danske lovgivning er underlagt EU-reglerne på området, som gælder for alle EU-medlemslande samt Island, Liechtenstein og Norge ved kørsel i EU- og EØS-lande. Dvs. man ved færdsel i eksempelvis Sverige kan forholde sig til de danske køre- hviletidsbestemmelser, man er bekendt med. Det er dog altid en god idé at orientere sig i den lokale lovgivning, når man færdes og arbejder i udlandet. De generelle regler for køre- og hviletid er:

 • En uafbrudt køretid må ikke overstige 4 ½ time
 • Efter en kørselsperiode på 4½ time skal føreren holde en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hviletid
 • Pausen på 45 minutter kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter, efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter fordelt over kørselsperioden. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne
 • Under pause og hvil må føreren ikke udføre andet arbejde eller være til rådighed for transportvirksomheden
 • Den daglige køretid må ikke overstige 9 timer
 • 2 gange om ugen kan køretiden sættes op til 10 timer
 • Den ugentlige køretid må ikke overstige 56 timer
 • I 2 på hinanden følgende uger må den samlede køretid ikke overstige 90 timer
 • Ugen er tidsrummet mellem mandag kl. 00:00 og søndag kl. 23:59

Hviletid defineres som enhver sammenhængende periode, hvor chaufføren frit kan disponere over sin tid.

 • Inden for hver periode på 24 timer skal føreren have en regulær daglig hviletid på mindst 11 sammenhængende timer
 • Dog kan den regulære daglige hviletid højst 3 gange om ugen nedsættes til en reduceret daglig hviletid på mindst 9 sammenhængende timer
 • Daglig hviletid (regulært og reduceret hvil), der tages borte fra hjemstedet, kan holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille
 • Der stilles krav om en regulær ugentlig hviletid på mindst 45 timer
 • I to på hinanden følgende uger skal en fører tage mindst 2 regulære ugentlige hviletider på mindst 45 timer svarende til 90 timer, eller en regulær ugentlig hviletid på 45 timer og en reduceret ugentlig hviletid på mindst 24 timer. Der skal kompenseres for den manglende ugentlige hviletid, se nedenfor.
 • En ugentlig hviletid skal starte senest ved afslutningen af 6 på hinanden følgende 24 timers perioder efter afslutningen af den foregående ugentlige hviletid
 • Reduceret ugentlig hviletid, der tages borte fra hjemstedet, kan holdes i køretøjet, hvis dette er udstyret med en soveplads og holder stille

Der stilles desuden krav om kontrolapparat i køretøjet. Læs mere om reglerne i detaljer her.

Kilde: Politi.dk 2013-02-28

Link til bekendtgørelsen om køre- og hviletidsbestemmelser

EU-reglerne fremgår af forordningerne (EF) nr. 561/2006 og nr. 3821/85.

Lønguide

Som udgangspunkt aflønnes turnerende medarbejdere iflg. de gældende overenskomster for minimum 7,4 timer pr. dag. Hertil kommer overarbejde på vanlige vilkår. Lønnen kan baseres på medarbejderens normale timeløn, men turnerende teatre aftaler sædvanligvis en fast grundsats for de forskellige typer af turnédage og skelner således mellem rejse-, opstillings- og forestillingsdage. Lønnen for turnéarbejde er typisk højere end ved stationære forestillinger, da den er en vigtig del af incitamentet, særligt for turnéteknikere.

Arbejdsmiljø

Teatervirksomhed er i øvrigt underlagt arbejdsmiljølovens generelle bestemmelser om sikkerhedsmæssigt forsvarlige arbejdsforhold. Download dansk arbejdsmiljølovtekst her på siden.

Om kompas1      Kontakt os      Downloads