Vis indhold om
Danmark
Vis indhold om

Skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Af Inge Nilsson, Skatte Inform

Der er flere regler omkring moms og skat, som er vigtige at kende til, hvis du arbejder inden for teaterverdenen på tværs af landegrænser. Skatte Inform, rådgivende virksomhed med speciale i skattelovgivningen, regnskaber og retspraksis på skatteområdet, har udarbejdet en vejledning om skatte- og arbejdsforhold på tværs af Danmark, Sverige og Norge specielt til Kompas1 – og altså med teaterbranchen som målgruppe. Vejledningen kan downloades i sin fulde længde her på siden. I det følgende opridses de vigtigste punkter du skal være opmærksom på hhv. som honoraransat, lønmodtager og producent.

Personbeskatning

Til hvilket land er du skattepligtig? For at finde ud af hvor og hvordan du skal beskattes, er det nødvendigt at fastlægge, i hvilket land du er hjemmehørende. Det vil du som udgangspunkt være i det land, hvor du har din faste bolig. Har du flere boliger til rådighed, vil du være hjemmehørende i det land, hvor du har den nærmeste tilknytning eller sædvanligvis opholder dig. 

Hvis du er hjemmehørende i Danmark, vil du som hovedregel være fuldt skattepligtig til Danmark af samtlige dine indkomster, uanset hvorfra i verden de er optjent. Du skal normalt også beskattes af indkomsten til udlandet, hvis den er optjent der. Omvendt kan personer fra udlandet, der udfører arbejde i Danmark, blive skattepligtige til Danmark af den indkomst, som er tjent ved arbejde i Danmark.

Den fulde skattepligt til Danmark kan også indtræde, hvis du tager ophold i mere end 6 måneder i Danmark uden at have bopæl i landet. 

I de fleste europæiske lande har bopælslandet ret til at beskatte al indkomst, uanset hvor indkomsten hidrører fra. Dette kaldes globalindkomstprincippet. Danmark, Sverige og Norge har indført disse regler. Når du arbejder i et andet land end det, hvor du har bopæl, vil arbejdslandet som oftest også have ret til at beskatte indkomsten. Dette kaldes kildelandsbeskatning.

For at undgå at du skal betale skat af samme indkomst til flere lande har en række lande – særligt inden for Europa – indgået en aftale om, at bopælslandet lemper på den samlede skattebetaling ved at reducere den samlede skat (globalindkomstskatten) med den skat, der er betalt i arbejdslandet (kildelandskatten). Her gælder den nordiske aftale om dobbeltbeskatning for Danmark, Sverige og Norge (samt de øvrige nordiske lande). I tilfælde (kun lønmodtagere), hvor du bliver omfattet af svensk social sikring skal Danmark give nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er optjent ved arbejde i udlandet.

Selve beskatningen af din indkomst afhænger af, hvilken indkomsttype der er tale om. Man skelner mellem honorarer, løn og erhvervsindkomst.

Honorarmodtagere

Udøvende kunstnere omfatter sangere, skuespillere, dansere og musikere, men ikke scenefolk, instruktører, produktionsledere mv. En udøvende kunstner modtager som oftest sit vederlag som honorar og betegnes honorarmodtager. Det vil sige, at kunstneren ikke er i et ansættelsesforhold. Dog, hvis der er tale om en længerevarende tilknytning til eksempelvis det samme teater, kan du som udøvende kunstner være ansat på lønmodtagerlignende vilkår.

Hvis du som kunstner optræder i Danmark og er fuldt skattepligtig til Danmark, vil honoraret blive beskattet som B-indkomst.

Såfremt du som dansk udøvende kunstner medvirker i en optræden i Sverige eller Norge, har Sverige eller Norge som oftest ret til at beskatte indkomsten. Som hovedregel har det land, hvor optrædenen sker, beskatningsretten. En undtagelse er, hvis optrædenen hovedsagligt er finansieret af offentlige midler. Det er dog forskelligt, om de pågældende lande har regler i deres lovgivning, der giver ret til at beskatte.

Hvis det er den omvendte situation, hvor en person hjemmehørende i Sverige eller Norge får honorar for optræden i Danmark, har Danmark beskatningsretten, men der er ikke nogen intern regel i Danmark, der beskatter denne indkomst, medmindre skuespilleren er i et ansættelsesforhold til en dansk arbejdsgiver.

Lønmodtagere

Lønnen beskattes i Danmark som personlig indkomst. Hvis arbejdet er udført i Sverige eller Norge, og du som lønmodtager er hjemmehørende i Danmark, fremgår det af den nordiske dobbeltbeskatningsaftale, at lønnen som udgangspunkt skal beskattes i det land, hvor personen er hjemmehørende. Dog kan Sverige/Norge godt have ret til at kildelandsbeskatte indkomsten, hvis lønnen afholdes af en svensk arbejdsgiver, eller hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i Sverige/Norge i mere end 183 dage.

Arbejdsgiveren skal herudover være opmærksom på til hvilket land, der skal betales sociale afgifter til, eftersom at en svensk arbejdsgiver typisk skal betale ca. 33 % af lønsummen i sociale afgifter. I Danmark betaler arbejdsgiveren mindre end 1 % i sociale afgifter. I Norge er bidraget til den sociale sikring indeholdt i den arbejdsgiverafgift, der skal indbetales, med mindre (udenlandske) ansatte har fremlagt en EØS-blanket E101 som viser, at de er socialt sikret i hjemlandet og ikke i Norge.

Som udgangspunkt skal der betales sociale afgifter i det land, hvor du arbejder. Det vil sige, at hvis du kun arbejder i Sverige/Norge, så er du omfattet af svensk/norsk social sikring.

I følge en særlig nordisk aftale er det dog muligt at forblive under de danske regler, hvis du er hjemmehørende i Danmark. Dette gælder, hvis du er udstationeret (i op til 3 år), eller hvis du arbejder såvel i Danmark som i Sverige eller Norge.

Arbejde i udlandet (Ligningsloven § 33A)

Der er dog specielle regler, der skattemæssigt kan være gunstige for dig som lønmodtager, hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark og modtager løn for arbejde udført i udlandet. Det kan eksempelvis være aktuelt for lønmodtagere, der i forbindelse med en opsætning på tværs af landegrænser udfører sit arbejde uden for Danmark i en længere periode.

Uanset indholdet i en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan du efter interne danske regler få nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er optjent ved arbejde i udlandet. Det vil sige, at du i mange tilfælde ikke skal betale skat eller kun halv skat til Danmark af den indkomst, som du har tjent i udlandet. Der er dog en masse betingelser, der skal opfyldes og dokumenteres, for at reglen kan anvendes:

  • at du opholder dig uden for Danmark i mindst seks måneder. Ferie i Danmark i begyndelsen eller i afslutningen af 6 mdr. perioden betyder, at du ikke har opholdt dig i udlandet i 6 mdr.
  • at du inden for en hvilken som helst 6-måneders-periode maksimalt opholder dig i Danmark i 42 dage. Rejsedage til og fra ferie i Danmark tæller med som ophold i Danmark inden for 42 dage. Rejsedage ved ud- og hjemrejse ved udlandsopholdets begyndelse og slutning tæller ikke med som ophold i Danmark inden for 42 dage
  • at du ikke arbejder i Danmark i de 42 dage, bortset fra nødvendigt arbejde i forbindelse med udlandsopholdet
  • at du modtager sædvanlig løn og ikke honorarindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed

Hvis beskatningsretten ifølge en dobbeltbeskatningsaftale er tillagt Danmark, får du kun halv skattenedsættelse.

Hvis opholdet uden for Danmark overstiger seks måneder, forøges antallet af dage, du kan opholde dig i Danmark forholdsmæssigt med 7 dage pr. måned.

Fradrag og skattefri godtgørelse

Som lønmodtager er der muligheder for lønmodtagerfradrag. For at få skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige rejser er det en betingelse, at der er tale om en reel rejse – altså at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. Dokumentation herfor bør gemmes. Arbejdstageren skal således være pålagt at have et andet arbejdssted. Derudover skal rejsen vare i mindst 24 timer og være forbundet med overnatning.

Kunstnere som leverandører

Hvis du hverken er ansat eller honorarmodtager, kan du være selvstændigt erhvervsdrivende. Det forudsættes, at der ikke er tale om hobbyvirksomhed. Som personligt erhvervsdrivende vil du fakturere for dine ydelser til produktionsselskabet/arbejdsgiver. Det kendetegner erhvervsmæssig virksomhed, at indkomsten afhænger af eventuelt overskud i virksomheden, og at den udføres på egen regning og risiko.

Beskatningsretten til selvstændig erhvervsdrivende tillægges sædvanligvis det land, hvor du driver din virksomhed fra. Hvis du bor i Danmark, vil du som udgangspunkt blive anset for at drive din virksomhed fra Danmark.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække faktiske erhvervsmæssige udgifter, som er anvendt til at skabe indkomsten. Det er vigtigt, at udgifterne ikke er af privat karakter. Eksempelvis vil almindeligt tøj og briller, ikke kunne trækkes fra. Disse udgifter har almindelige lønmodtagere også, og der er ikke fradrag for dette. Derimod vil specielt tøj, sminke m.v. til brug for skuespil godt kunne fratrækkes, hvis det kan dokumenteres, at det er strengt erhvervsmæssigt og ikke til privat brug. Fastlæggelsen om der er tale om private eller erhvervsmæssige udgifter kan være svær, og flere afgørelser viser, at der bliver lagt en streng vurdering.

En skuespiller, scenograf, instruktør, produktionsleder mv. kan også drive virksomhed via eget selskab. Dette selskab vil fakturere for ydelserne til kunderne, i dette tilfælde produktionsselskabet. Her vil man være ansat i sit eget selskab og få udbetalt løn og eventuel godtgørelse derfra. Der udstedes fakturaer fra selskabet til produktionsselskabet, og der fratrækkes erhvervsmæssige udgifter i selskabet, som ikke er af privat karakter. Eventuelt overskud kan udloddes til kunstneren/indehaveren som udbytte, der beskattes som aktieindkomst.

Ulønnede frivillige

Hvis en frivillig i en teaterforening eller anden kulturel forening får refunderet sine afholdte udgifter efter regning, som relaterer sig til en forenings skattefrie aktiviteter, vil refusionen ikke være skattepligtig for den frivillige. Derudover kan den frivillige opnå skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse efter statens takster.

Royalties

Royalties skal i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes i det land, hvor den retmæssige ejer til beløbet er hjemmehørende.
Er du hjemmehørende i Danmark, har Danmark beskatningsretten. Hvis du driver virksomhed med fast driftssted i Sverige eller Norge og er hjemmehørende i Danmark, har Sverige/Norge beskatningsretten til royalties.

Royalties beskattes på retserhvervelsestidspunktet. Hvis opgørelsen af royaltyindtægterne først kan opgøres efter udløbet af kalenderåret, skal royaltyindtægterne først medtages, når opgørelsen og udbetalingen modtages.

Produktionsselskabets moms- og skatteforhold

Selskabsskat

I modsætning til personer beskattes selskaber i Danmark efter territorialprincippet. Det vil sige, at selskabets aktiviteter kun beskattes i Danmark, hvis virksomheden drives med fast driftssted i Danmark.

Således vil et dansk kapitalselskab kun blive beskattet i Danmark af overskud fra teatervirksomhed, der drives med fast driftssted i Danmark. Hvis det faste driftssted er i Sverige eller Norge, kan Danmark ikke beskatte overskuddet fra denne aktivitet.

Selskabsskatteprocenten i Danmark er 24,5 % i 2014

Selskabsskatteprocenten i Sverige er 22 % i 2014

Selskabsskatteprocenten i Norge er 27 % i 2014

Kildeskat og indberetningspligt

Hvis du har ansatte i et pågældende land, har du pligt til at tilmelde dig som arbejdsgiver i landet, hvis du har fast driftssted. Du skal indeholde og indberette skat af de ansattes indkomst i virksomheden.

Hvis du ikke har fast driftssted, skal du ikke indeholde skat i de ansattes løn. De skal selv sørge for at indbetale skat af indkomsten.

For virksomheder med fast driftssted, som har ansatte, er der indberetningspligt i forhold til indeholdelse og betaling af kildeskat samt indberetning af løn, personalegoder, herunder skattefrie godtgørelser mv. Arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at skulle indeholde kildeskat af lønindkomst og afregne beløbet til skattemyndighederne. Hvor meget der skal indeholdes, afhænger af den enkelte lønmodtagers skatteoplysninger.

Gældende regler og frister finder du for de forskellige lande på Nordisk eTax.

Manglende oplysninger kan i alle de nordiske lande medføre gebyr eller administrativ bøde og ansvar for skatter og afgifter, som den der har fået kontrakten, ikke har betalt. Bøderne er forholdsvis store, og vi må derfor anbefale, at regler om indberetning undersøges nærmere, eventuelt ved brug af rådgiver.

Moms

Fakturering af ydelser til en teaterproduktion vil som udgangspunkt være momspligtig omsætning. Visse ydelser er dog ikke momspligtige. Dette beskrives nedenfor.
Det er nødvendigt at opdele i varer og ydelser. Vi har alene beskrevet momsregler for levering af ydelser fra kunstnere og leverandører til teaterproduktionen og moms på entreindtægter.

Generelt for ydelser er det momsreglerne i sælgers land, der skal anvendes. Visse ydelser er efter danske momsregler fritaget for moms, og andre er momspligtige.
Ingen lønmodtagere er momspligtige af A-indkomst. Men såvel honorarmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der driver økonomisk virksomhed i Danmark, kan være momspligtige.

Kunstnerisk virksomhed er fritaget for moms

Kunstnere er fritaget for moms efter de danske momsregler. Dette gælder også kunstnere, der leverer kunstneriske ydelser i selskabsform. Når der er tale om levering af ydelser inden for kunst og kultur, vil det være reglerne i det land, hvor forestillingen mv. foregår, der gælder. Årsagen er, at det er leveringsstedet, der bestemmer om den givne ydelse er momspligtig.

Foregår en forestilling således i Danmark, vil der ikke skulle pålægges moms af ydelsen, som skuespilleren/kunstneren leverer til produktionsselskabet, da det er en momsfri ydelse efter danske regler. Kunstneren vil omvendt ikke have momsfradrag for udgifter i forbindelse med udførelse af ydelsen.

Foregår forestillingen i Sverige eller Norge, vil det være momsreglerne her, som skal følges. Fritagelsen gælder dog kun for udøvende kunstnere, såsom skuespillerne ved en teateropsætning. Dette gælder uanset om kunstneren modtager honorar, driver selvstændig erhvervsvirksomhed i personlig regi eller i selskabsform.

Andre momspligtige leverandører

Andre selvstændige (ikke kunstnere), som eksempelvis instruktører eller scenepersonale, vil som hovedregel efter danske regler skulle fakturere med moms, da disse ydelser ikke er fritaget for moms, hvis køber og sælger er fra Danmark.

Hvis køber er fra et andet land i EU og er momsregistreret, vil sælger ikke skulle pålægge moms på fakturaen. Køber skal herefter selv angive moms med omvendt betalingspligt og indberette momsen i sit eget land.

  • Momssatsen i Danmark er 25 %.
  • Momssatsen i Sverige er sammensat af en normalsats på 25 %, en reduceret sats på 12 % på bl.a. fødevarer, restaurant/catering og befordring og en reduceret sats på 6 % på entrebilletter, bøger og tidsskrifter.
  • Momssatsen i Norge er sammensat af en normalsats på 25 %, en reduceret sats på 15 % på fødevarer og en reduceret sats på 8 % på biografbilletter og persontransport. 

Produktionsselskabet er momspligtigt

De danske momsregler fritager moms på kunstnerisk virksomhed. Dette begreb omfatter dog ikke arrangører af teaterforestillinger. Produktionsselskabet, som står for opsætning af produktionen, vil skulle fakturere for sine ydelser med moms. Eksempelvis vil entreindtægter være belagt med moms. Heraf følger at produktionsvirksomheden også har fradrag for moms af momspligtige køb.

Download fuld version af Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser nederst på siden. Her finder du uddybende vejledninger, illustrerende modeller og oversigter over fradrag og satser mv.

Om kompas1      Kontakt os      Downloads